دانشگاه آزاد اسلامي مرکز مهران - www.iaumehran.ac.ir

سرپرست مرکز
 
نام و نام خانوادگي: روح اله محمودي
رشته تحصيلي: مديريت اجرايي                                                                            
مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد
مرتبه علمي: ا-

E-mail:  mahmodiroholla5@ g m a i l . c o m
تلفن تماس مستقيم: 08433826247