دانلودها

چارت گروه کامپيوترچارت گروه حسابداري
چارت گروه مديريت

چارت گروه برق

چارت گروه آموزش ابتدايي

---------------------------------------------

آيين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي

آيين نامه آموزشي دوره هاي کارشناسي ورودي سال نود و يک به بعد 

آيين نامه انضباطي دانشگاه آزاد اسلامي

آيين نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامي