دانشگاه آزاد اسلامي مرکز مهران - www.iaumehran.ac.ir

راهنماي انتخاب واحد

نحوه پرداخت الکترونيکي شهريه

انتخاب واحد  منوط به پرداخت شهريه ثابت و تسويه حساب ترم هاي قبل مي باشد

شماره حساب دانشگاه جهت واريز شهريه: 0107582283009

براي انجام پرداخت الکترونيکي مطابق شکل به قسمت امورمالي> پرداخت شهريه > پرداخت الکترونيکي ملي مراجعه نماييد


جهت اطمينان از پرداخت شهريه و واريز به حساب دانشگاه به قسمت پيگيري پرداخت الکترونيکي رفته و از موفقيت آميز بودن تراکنش اطمينان حاصل نماييد.