جستجو در سايت

 
 
  رشته ها
  ذخيره اين صفحه: ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel  

نسخه آماده چاپ

رشته های دایر در مرکز دانشگاهی مهران

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر – مقطع کارشناسی ناپیوسته

کامپیوتر گرایش نرم افزار – مقطع کاردانی ناپیوسته

کامپیوتر گرایش نرم افزار – مقطع کاردانی پیوسته

 

مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت – کارشناسی ناپیوسته

الکتروتکنیک گرایش تأسیسات – مقطع کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی – مقطع کاردانی پیوسته

 

حسابداری – مقطع کارشناسی ناپیوسته

حسابداری – مقطع کاردانی ناپیوسته

حسابداری – مقطع کاردانی پیوسته

 

مهندسی تکنولوژی عمران گرایش اجرایی –  مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران –  مقطع کارشناسی ناپیوسته

عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان –  مقطع کاردانی پیوسته

 

آموزش ابتدایی گرایش طرح معلمان – مقطع کارشناسی ناپیوسته

آموزش ابتدایی گرایش طرح معلمان – مقطع کاردانی ناپیوسته

 

مدیریت  گرایش بازرگانی - مقطع کارشناسی ناپیوسته

مدیریت  گرایش بازرگانی - مقطع کاردانی ناپیوسته

 

 


  صفحات مرتبط:

عنواني براي نمايش وجود ندارد